Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty – wyciąg z Regulaminu sklepu internetowego FAIRY Garden
V. Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późniejszymi zmianami), Kupujący będący konsumentem lub będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, o której mowa w art. 7aa ww. ustawy o prawach konsumenta - który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania Produktu odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Produktu.
3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w formie pisemnej. Oświadczenie należy wysłać na adres:
1) ZAGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kaliszkowice Kaliskie 218, 63-510 Kaliszkowice Kaliskie lub
2) w formie korespondencji e-mail na adres: [email protected].
4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór oświadczenie o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia, Kupujący zakupił więcej niż jeden Produkt, odstąpienie może dotyczyć wszystkich lub tylko wybranych przez Kupującego Produktów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Produkt sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do Produktu (kompletu, zestawu lub pakietu), od którego zakupu Kupujący odstąpił.
VI. Skutki odstąpienia od umowy
1. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał od Kupującego oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Zwrot płatności dokonany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego podczas transakcji zakupu Produktu, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inną formę zwrotu płatności, która nie wiąże się dla Kupującego z żadnymi kosztami. W każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem, poza kosztem przesyłki zwracanego Produktu.
2. W przypadku, gdy charakter Produktu (rozmiar i właściwości) będzie uniemożliwiał odesłanie go w zwykły sposób pocztą (tj. z wykorzystaniem standardowych sposobów nadania rzeczy przesyłką do Sprzedającego, które znajdują się w ofercie operatora pocztowego) oraz w przypadku, gdy Produkt dostarczono do miejsca, który został wskazany przez Kupującego jako adres do dostawy lub w którym Kupujący zamieszkuje w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca będzie zobowiązany
do odebrania Produktu na swój koszt terminie w uzgodnionym z Kupującym, przy czym uzgodnienie terminu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcą o odstąpieniu od danej umowy sprzedaży.
3. Postanowienie, o którym mowa w Rozdz. VI pkt 2 powyżej, nie dotyczy zamówień Produktów, które ze względu na swoje właściwości (w tym rozmiar) można odesłać z wykorzystaniem standardowych sposobów nadania rzeczy przesyłką do Sprzedawcę, które znajdują się w ofercie operatora pocztowego. W takim wypadku zwracany Produkt należy przesłać na adres: ZAGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kaliszkowice Kaliskie 218, 63-510 Kaliszkowice Kaliskie, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Produkt zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.
4. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości zawracanego Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje: (a) w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późniejszymi zmianami), w szczególności w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (b) w przypadku gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą i umowa ta ma dla tej osoby charakter zawodowy wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, który jest udostępniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
VII. Postępowanie reklamacyjne
1. Kupujący będący konsumentem lub będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, o której mowa w art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późniejszymi zmianami), może złożyć reklamację wobec Sprzedającego w przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z umową. Podstawą prawną reklamacji jest niezgodność towaru (Produktu) z umową określona w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późniejszymi zmianami), a w szczególności w rozdziale 5a ww. ustawy.
2. Postanowienia niniejszego Rozdziału mają zastosowanie do Kupujących, o których mowa w pkt. 1 powyżej.
3. W razie braku zgodności Produktu z umową Kupującemu, przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o doprowadzenie Produktu do zgodności z umową poprzez naprawę lub wymianę Produktu na nowy. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Kupujący żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Kupujący żąda wymiany, lub odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów.
4. Kupujący może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy jeżeli:
a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową zgodnie z pkt. 3 zdanie 2 powyżej,
b) Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Kupującego, Sprzedawca nie odebrał Produktu udostępnionego przez Kupującego,
c) Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z umową, a Sprzedawca nie zdemontował Produktu, lub zdemontował ale nie zamontował go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany, albo nie zlecił wykonania tych czynności na swój koszt,
d) brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową,
e) brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy, bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany Produktu,
f) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
5. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności Produktu z umową, jeżeli brak zgodności Produktu z umową istniał w chwili wydania rzeczy (Produktu) Kupującemu lub zostanie ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, zgodnie z zasadami odpowiedzialności Sprzedawcy określonymi w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późniejszymi zmianami), a w szczególności w rozdziale 5a ww. ustawy.
6. Oświadczenie reklamacyjne należy wysłać na adres: ZAGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kaliszkowice Kaliskie 218, 63-510 Kaliszkowice Kaliskie lub w formie korespondencji e-mail na adres: [email protected] (w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, Sprzedawca rekomenduje, aby Kupujący w tytule podał numer zamówienia i dopisać: „reklamacja”).
7. Sprzedawca rekomenduje, aby reklamacja zawierała: imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer zamówienia, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, w tym informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady a także konkretne żądanie Kupującego związane ze składaną reklamacją. Przekazanie powyższych informacji ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Zachowanie opisanych powyżej wymogów nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem tychże.
8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został on poinformowany przez Kupującego o braku zgodności Produktu z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Kupujący go nabył. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. Kupujący udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Kupującego Produkt na swój koszt. W szczególności, gdy ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione lub związane ze znacznymi kosztami, Kupujący może zostać poproszony o udostępnienie Sprzedawcy (w tym udostępnienie do dokonania oględzin lub odbioru), po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku jego zgodności z umową, Sprzedawca demontuje Produkt oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
9. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedający zwraca się do Kupującego składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
10. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku braku wyraźnego oświadczenia Kupującego o preferowanym przez niego sposobie zawiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji Kupujący, który złożył reklamację w formie pisemnej, zostanie powiadomiony o jej rozpatrzeniu listem poleconym na adres podany w reklamacji, a w przypadku reklamacji składanych w formie wiadomości elektronicznej (w tym poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub z wykorzystaniem elektronicznego formularza kontaktowego) - w formie wiadomości e-mail, na wskazany adres poczty elektronicznej. W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedawca powiadomi o tym Kupującego podając powody tej decyzji. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
11. W przypadku wymiany bądź naprawy Produktu, Sprzedający powiadomi o tym Kupującego oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania. W przypadku uzasadniającym zwrot całości lub części ceny, należność za zakupiony przez Kupującego Produkt zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Sprzedawcę zwrotu tego Produktu.
12. W przypadku uznania zasadności złożonej reklamacji, z której wynika obowiązek Sprzedawcy zwrotu całości lub części zapłaconej ceny, zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego podczas transakcji zakupu Produktu, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inną formę zwrotu płatności, która nie jest związana z żadnymi kosztami po jego stronie.
13. Produkty dostępne w ofercie Sprzedającego mogą być objęte gwarancją producenta. W takim wypadku szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.
VIII. Postanawiania dotyczące sporów konsumenckich
1. Jeżeli Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Kupującego będącego konsumentem, ten może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
1) może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;
2) może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;
3) może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
4) może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej i powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.
3. Przedstawione powyżej zapisy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Każdorazowo oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie reklamacji złożonej przez Kupującego (będącego konsumentem), spór nie został rozwiązany.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ:

pobierz formularz