Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
ZAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
DLA KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO FAIRY GARDEN (fairygarden.pl)
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest ZAGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszkowicach Kaliskich, KRS: 0000932345, (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: Kaliszkowice Kaliskie 218, 63-510 Kaliszkowice Kaliskie
- przez e-mail: [email protected]
2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podajesz podczas składania zamówienia na nasze produkty za pośrednictwem sklepu internetowego funkcjonującego pod nazwą: Fairy Garden (fairygarden.pl).
Ponadto możemy przetwarzać Twoje dane, które podajesz wysyłając do nas wiadomość, składając reklamację, lub odstępując od umowy. Przetwarzamy także Twój numer rachunku bankowego, z którego będziesz dokonywał płatności lub na który my dokonamy zwrotów. W przypadku wystawiania faktury VAT przetwarzamy dodatkowo nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności, numer NIP.
W związku z powyższym będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w celu:
− umożliwienia Ci złożenia zamówienia na towary znajdujące się w ofercie sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą: Fairy Garden,
− opłacenia zamówienia, w zakresie o którym mowa powyżej,
− wykonywania zawartej umowy sprzedaży dotyczącej dystrybuowanych przez nas towarów w sklepie internetowym prowadzonym pod nazwą: Fairy Garden, w tym w celu realizacji uprawnień konsumenckich, a w szczególności w celu pomocy technicznej i obsługi posprzedażnej produktów przez nas dystrybuowanych oraz rozpatrzenia roszczeń reklamacyjnych, − prowadzenia działań o charakterze marketingu bezpośredniego, polegających na przesyłaniu na wskazany przez Ciebie adres e-mail informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) – jeżeli wyraziłeś na to osobną zgodę.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
− Twoja zgoda w zakresie prowadzenia działań o charakterze marketingu bezpośredniego, polegających na przesyłaniu na wskazany przez Ciebie adres e-mail informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej,
− umowa sprzedaży dystrybuowanych przez nas towarów w sklepie internetowym pod nazwą: Fairy Garden,
− nasz uzasadniony interes polegający na należytej obsłudze klienta sklepu internetowego i prawidłowym wykonywaniu danej umowy sprzedaży dotyczącej dystrybuowanych przez nas towarów w sklepie internetowym pod nazwą: Fairy Garden,
− ciążące na nas obowiązki prawne związane z realizacją uprawnień konsumenckich związanych z korzystaniem przez naszych klientów ze sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą: Fairy Garden.
3. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu, a także w okresie, w którym przysługują stronom umowy roszczenia cywilnoprawne (okres przedawnienia roszczeń).
W zakresie, w jakim udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, zaprzestaniemy przetwarzać Twoich danych osobowych niezwłocznie po wycofaniu przez Ciebie zgody lub po 3-letnim okresie braku aktywności z Twojej strony (braku transakcji w ramach sklepu internetowego Fairy Garden), o ile nie zachodzą okoliczności wskazane w akapicie powyżej.
4. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, usługi płatnicze oraz inne usługi. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami,
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
W przypadku gdy będzie to konieczne ze względu na usługi świadczone na rzecz Administratora przez podmioty trzecie, o których mowa w akapicie powyżej, zastrzegamy możliwość przekazywania Twoich danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz Unią Europejską. Gwarantujemy, że przekazanie będzie w każdym przypadku zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony Twoich danych.
5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych w celu prowadzenia działań o charakterze marketingu bezpośredniego, polegających na przesyłaniu na wskazany przez Ciebie adres e-mail informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej - wycofanie przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach prowadzenia działań marketingowych będzie oznaczało, że nie będziesz otrzymywał od nas więcej informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej oraz utratę ewentualnych, innych uprawnień przewidzianych dla użytkowników, którzy wyrazili zgodę na prowadzenie działań o charakterze marketingu bezpośredniego,
2) prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
3) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
4) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych – skorzystanie z prawa do żądania usunięcia Twoich danych osobowych będzie oznaczało, że nie będziesz otrzymywał od nas więcej informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej oraz utratę ewentualnych innych uprawnień przewidzianych dla użytkowników, którzy wyrazili zgodę na prowadzenie działań o charakterze marketingu bezpośredniego,
5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
6) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
7) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, masz prawo w każdym czasie skontaktować się z nami i zgłosić odpowiednie żądanie:
− listownie na adres: Kaliszkowice Kaliskie 218, 63-510 Kaliszkowice Kaliskie
− przez e-mail: [email protected]
Mamy obowiązek udzielenia Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoimi żądaniami, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania.
Prawo wniesienia skargi do organu
Ponadto przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie (kod pocztowy: 00-193).
6. Obowiązek podania danych
Obowiązek podania przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolny, jednakże jest to konieczne do złożenia zamówienia w ramach sklepu internetowego Fairy Garden.
Wyrażenie zgód w celu prowadzenia działań o charakterze marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania informacji i materiałów marketingowych jest dobrowolne i nie jest wymagane do złożenia zamówienia w ramach sklepu internetowego Fairy Garden, jednak wyrażenie jej umożliwia otrzymywania informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej oraz przyznanie ewentualnych, innych uprawnień przewidzianych dla użytkowników, którzy wyrazili zgodę na prowadzenie działań o charakterze marketingu bezpośredniego.

pobierz dokument